Drukuj

Regulamin wydziału sędziowskiego PZPS

włącz .

§ 1

 1. Wydział Sędziowski (dalej Wydział) PZPS działa w strukturach Polskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej PZPS) jako reprezentacja autonomicznego środowiska sędziowskiego, zgodnie ze statutem PZPS.
 2. Wydział zarządza działalnością sędziów piłki siatkowej PZPS w oparciu o niniejszy regulamin oraz Regulamin Sędziego PZPS.
 3. Niniejszy regulamin określa w szczególności sposób wyboru członków Wydziału, jego strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz kompetencje.

 

SPOSÓB WYBORU CZŁONKÓW WYDZIAŁU

 

§ 2

 1. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący, wybrany spośród sędziów szczebla centralnego PZPS na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym. Wyboru Przewodniczącego dokonują bezpośrednio w głosowaniu tajnym sędziowie szczebla centralnego. Nowowybrany Przewodniczący obejmuje swoją funkcję z dniem następującym pod dniu wyborów.
 2. Prawo wybieralności na funkcję Przewodniczącego mają sędziowie szczebla centralnego, którzy uzyskają pisemną rekomendację ustępującego Wydziału Sędziowskiego PZPS lub przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Jedno województwo może rekomendować jednego kandydata. Rekomendacja musi zostać dostarczona do Wydziału Sędziowskiego PZPS nie później niż na 30 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym.
 3. W przypadku gdy w wyborach na Przewodniczącego jest tylko jeden kandydat, uważa się go za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał większość bezwzględną oddanych głosów.
 4. Jeden sędzia może być wybierany na funkcję Przewodniczącego co najwyżej dwukrotnie pod rząd.
 5. Przewodniczący rekomenduje w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po swoim wyborze Zarządowi PZPS do zatwierdzenia od 7 do 10 sędziów jako członków Wydziału. Liczbę członków Wydziału określa Przewodniczący, przy czym dopuszcza się zmianę liczby członków Wydziału w trakcie kadencji – w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
 6. Zarząd PZPS ma prawo odwołać Przewodniczącego w przypadku pozbawienia Przewodniczącego licencji sędziego piłki siatkowej.
 7. W przypadku odwołania albo rezygnacji Przewodniczącego przeprowadza się nowe wybory w terminie 60 dni, chyba, że do końca kadencji dotychczasowego Wydziału zostało mniej niż rok - wówczas Zastępca Przewodniczącego pełni funkcję Przewodniczącego.
 8. Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 sędziów szczebla centralnego Zarząd odwołuje Przewodniczącego.
 9. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego dotychczasowy Wydział pracuje pod kierownictwem Zastępcy Przewodniczącego do dnia wyboru nowego Przewodniczącego.
 10. Termin i miejsce odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego określa Wydział Sędziowski PZPS, ustalając regulamin obrad.
 11. Zarząd odwołuje członka Wydziału na wniosek Przewodniczącego lub w przypadku pozbawienia członka Wydziału licencji sędziego piłki siatkowej.
 12. W czasie trwania kadencji Przewodniczący ma prawo w wybranym czasie rekomendować Zarządowi do zatwierdzenia nowych członków Wydziału, z uwzględnieniem pkt. 4.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU

 

§ 3

 1. W ramach Wydziału działają:
  1. Prezydium Wydziału (dalej również Prezydium),
  2. Komisja obsady zawodów,
  3. Komisja szkolenia i przepisów gry,
  4. Komisja kwalifikacji,
  5. Komisja organizacyjna.
 2. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, w skład w/w jednostek organizacyjnych Wydziału mogą wchodzić zarówno Członkowie Wydziału, jak i inne osoby (wskazywane przez Wydział).

 

§ 4

Prezydium Wydziału stanowią:

 1. Przewodniczący,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. wszyscy przewodniczący komisji.

 

§ 5

 1. Przy Wydziale jako ciało opiniodawczo-doradcze działa Rada Wydziału, w skład której wchodzą członkowie Wydziału, aktywni sędziowie międzynarodowi oraz przewodniczący wojewódzkich wydziałów sędziowskich.
 2. Radą Wydziału kieruje Przewodniczący Wydziału.
 3. Zebrania Rady Wydziału odbywają się minimum raz do roku.
 4. Następujące sprawy obligatoryjnie poddawane są pod opinię Rady Wydziału:
  1. określanie liczby nowoprzyjmowanych sędziów szczebla centralnego,
  2. zmiana zasad rekrutacji na kurs dla kandydatów na szczebel centralny,
  3. zasady określania listy kandydatów na kandydatów na sędziów międzynarodowych,
  4. zasady weryfikacji uprawnień sędziowskich.

 

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

 

§ 6

Do zakresu działania Wydziału należy całokształt spraw sędziów PZPS, a w szczególności:

 1. ustalanie struktury Wydziału, w szczególności powoływanie przewodniczących (tylko spośród Członków Wydziału) i członków komisji.
 2. prowadzenie szkolenia sędziów szczebla centralnego,
 3. dokonywanie obsad sędziów na zawody szczebla centralnego oraz zawody międzynarodowe leżące w gestii WS PZPS,
 4. rozpatrywanie wniosków komisji,
 5. ustalanie oficjalnego tłumaczenia Przepisów Gry oraz ich oficjalnej interpretacji,
 6. kierowanie sędziów na kursy unifikacyjno-szkoleniowe dla kandydatów na sędziów międzynarodowych oraz dla sędziów międzynarodowych,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Prezydium,
 8. ocena pracy Prezydium i komisji,
 9. nadawanie uprawnień sędziom szczebla centralnego do prowadzenia poszczególnych rodzajów rozgrywek,
 10. przedkładanie do Zarządu PZPS wniosków o:
  1. zmiany w Regulaminie Sędziego PZPS oraz Regulaminie Wydziału Sędziowskiego PZPS,
  2. nadanie sędziom uprawnień do sędziowania zawodów szczebla centralnego,
  3. nadanie sędziom klasy związkowej oraz klasy państwowej,
  4. nadanie tytułu Sędziego Honorowego PZPS,
  5. przyznanie sędziom odznaczeń i wyróżnień PZPS,
  6. zmiany w wysokości wynagrodzeń sędziowskich,
  7. zatwierdzenie planu finansowego Wydziału,
  8. organizację międzynarodowych konferencji lub kursów dla kandydatów na sędziów międzynarodowych.
 11. wnioskowanie do Wydziału Dyscypliny PZPS lub WZPS o ukaranie sędziego.

 

§ 7

Do zakresu działania Przewodniczącego Wydziału należy:

 1. powoływanie – spośród Członków Wydziału – i odwoływanie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału,
 2. kierowanie pracami Wydziału, w tym zwoływanie posiedzeń Wydziału oraz Prezydium, a także określania funkcji Członków Wydziału w zakresie niezastrzeżonych dla innych organów,
 3. reprezentowanie Wydziału na zewnątrz,
 4. wnioskowanie do Zarządu PZPS w sprawach dotyczących składu Wydziału,
 5. podejmowanie decyzji wymagających doraźnego rozstrzygnięcia, po zasięgnięciu opinii członków Prezydium.

 

§ 8

Do zakresu działania Zastępcy Przewodniczącego należy:

 1. zastępowanie Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności,
 2. wykonywanie innych zadań uzgodnionych z Przewodniczącym Wydziału.

§ 9

Do zakresu działania przewodniczącego każdej komisji należy:

 1. kierowanie pracami podległej mu komisji,
 2. uczestniczenie w pracach Prezydium Wydziału,
 3. przedstawianie Wydziałowi wniosków oraz sprawozdania z działalności podległej mu komisji.

 

§ 10

Do zadań komisji obsady zawodów należy:

 1. dokonywanie obsad sędziowskich na zawody szczebla centralnego,
 2. dokonywanie analizy uczestniczenia sędziów w zawodach szczebla centralnego,
 3. współpraca z wydziałem ds. rozgrywek PZPS,
 4. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 11

Do zadań komisji szkolenia i przepisów gry należy:

 1. opracowywanie programów szkoleniowych sędziów szczebla centralnego,
 2. prowadzenie zajęć na kursokonferencjach szkoleniowych sędziów szczebla centralnego,
 3. przeprowadzanie na szczeblu centralnym sprawdzianów ze znajomości przepisów gry,
 4. prowadzenie zajęć na kursach dla sędziów kandydatów na szczebel centralny,
 5. przygotowywanie projektów tłumaczenia Przepisów Gry oraz ich oficjalnej interpretacji,
 6. opracowywanie projektów wytycznych interpretacyjnych do stosowania w Polsce,
 7. opracowywanie materiałów szkoleniowych i testów egzaminacyjnych,
 8. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 12

Do zadań komisji kwalifikacji należy:

 1. dokonywanie obsad sędziów kwalifikatorów na zawody szczebla centralnego,
 2. opracowywanie list kwalifikacyjnych sędziów szczebla centralnego,
 3. współpraca z wydziałem ds. szkolenia PZPS,
 4. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 13

Do zadań komisji organizacyjnej należy:

 1. przygotowanie organizacyjne zebrań i szkoleń,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej działalności Wydziału,
 3. publikowanie Przepisów Gry, wytycznych oraz materiałów szkoleniowych,
 4. opracowywanie komunikatów z posiedzeń Wydziału,
 5. przygotowywanie wniosków o nadanie wyższych klas sędziowskich oraz tytułu Sędziego Honorowego PZPS,
 6. opracowywanie propozycji wysokości wynagrodzeń sędziowskich
 7. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 14

 1. Wydział zbiera się na posiedzenia co najmniej jeden raz na pół roku. W sytuacjach pilnych decyzje mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej. Decyzje te są następnie zatwierdzane na najbliższym zebraniu.
 2. Do wyłącznej kompetencji zebrań Wydziału należą sprawy zawarte w § 6 pkt 1) oraz od 5) do 10).
 3. W okresie pomiędzy zebraniami Wydziału decyzje dotyczące spraw sędziowskich podejmuje Prezydium, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Sprawy bieżące, leżące w gestii poszczególnych komisji, załatwiane są we własnym zakresie przez te komisje, zgodnie z ustalonym podziałem zagadnień problemowych.
 5. Decyzje Wydziału, Prezydium i komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 15

Odwołania od decyzji Wydziału rozpatruje Zarząd PZPS.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 16

Wnioski Wydziału wychodzące poza zakres opisany w niniejszym Regulaminie wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zarząd PZPS.

 

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZPS, zastępując dotychczasowe uregulowania.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZPS nr 51/2021 z dnia 5 maja 2021 r.