Drukuj

Regulamin sędziego PZPS

włącz .

§1

Regulamin niniejszy określa w szczególności: 

 1. zasady przyznawania licencji sędziego piłki siatkowej w odmianie halowej (określanego dalej jako „sędzia”) i certyfikatu sędziego na sezon,
 2. zasady nadawania klas sędziowskich oraz uprawnień sędziowskich,
 3. uprawnienia i obowiązki sędziów Polskiego Związku Piłki Siatkowej (określanego dalej jako „PZPS”),

  

§2

Rozgrywki PZPS oraz wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej (określanych dalej jako „WZPS”) mogą sędziować wyłącznie osoby posiadające łącznie licencję sędziego piłki siatkowej oraz certyfikat sędziego na sezon przyznane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3 

 1. Licencje sędziów piłki siatkowej wydają Zarządy WZPS na wniosek Wydziału Sędziowskiego WZPS (określanego dalej jako „WS WZPS”), a pozbawiać jej mogą:
  1. Zarząd PZPS – dotyczy sędziów szczebla centralnego,
  2. Zarządy WZPS – dotyczy pozostałych sędziów zamieszkałych na obszarze objętym właściwością miejscową Zarządu danego WZPS.
 2. Licencję sędziego piłki siatkowej można przyznać osobie, która:
  1. ukończyła 16 lat (przy czym osoba małoletnia musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na pełnienie funkcji sędziego),
  2. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,
  3. pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów PZPS, CEV i FIVB, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  4. ukończyła kurs dla kandydatów na sędziów oraz zdała egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym.

  

§ 4 

 1. Certyfikat sędziego na sezon jest dokumentem potwierdzającym właściwe przygotowanie do prowadzenia zawodów w danym sezonie rozgrywkowym, w tym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia sędziowskiego oraz wykazanie się właściwym stanem zdrowia.
 2. Certyfikat sędziego wydają:
  1. PZPS - sędziom szczebla centralnego,
  2. WZPS - pozostałym sędziom zamieszkałym na terenie swojego działania.
 3. Aktualny certyfikat sędziego uprawnia do bezpłatnego wstępu na zawody piłki siatkowej na obszarze działania związku, który go wydał, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

  

§ 5 

 1. Sędziom PZPS nadawane są klasy sędziowskie:
  1. kandydat na sędziego,
  2. klasa III,
  3. klasa II,
  4. klasa I,
  5. klasa związkowa,
  6. klasa państwowa.
 2. Klasy kandydata na sędziego, III, II i I nadaje Zarząd WZPS na wniosek WS WZPS, na terenie którego sędzia prowadzi zawody.
 3. Klasy sędziego związkowego i państwowego nadaje Zarząd PZPS na wniosek Wydziału Sędziowskiego PZPS (określanego dalej jako „WS PZPS”).

  

§ 6 

 1. Klasę kandydata na sędziego nadaje się wraz z licencją sędziego piłki siatkowej, za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 2.a).
 2. Klasę III można nadać osobie, która alternatywnie:
  1. wykazała się na kursie dla kandydatów na sędziów wysokimi umiejętnością oraz zdała egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym – wraz z nadaniem licencji sędziego,
  2. w ciągu roku od uzyskania klasy kandydata na sędziego wykazała się zdyscyplinowaniem i dobrymi umiejętnościami sędziowskimi.
 3. Klasę II można nadać sędziemu, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1. wykazuje dobrą znajomość przepisów gry w piłkę siatkową,
  2. cechuje się nienagannym wypełnianiem obowiązków sędziego,
  3. uczestniczy aktywnie w prowadzeniu zawodów,
  4. posiada przez co najmniej pół roku nadaną klasę III.
 4. Klasę I można nadać sędziemu, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1. wykazuje dobrą znajomość przepisów gry,
  2. cechuje się nienagannym wypełnianiem obowiązków sędziego,
  3. uczestniczy aktywnie w prowadzeniu zawodów,
  4. posiada przez co najmniej pół roku nadaną klasę II.
 5. Klasa związkowa może być nadana sędziemu szczebla centralnego klasy I, jeżeli spełnia on łącznie następujące warunki:
  1. posiada co najmniej 2-letni staż sędziego szczebla centralnego,
  2. sędziował na szczeblu centralnym co najmniej 36 spotkań, w tym jako sędzia pierwszy co najmniej 18 spotkań.
 6. Klasa państwowa może być nadana sędziemu szczebla centralnego klasy związkowej, jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków:
  1. sędziował co najmniej 24 spotkania (w tym co najmniej 12 jako sędzia I) w najwyższej klasie rozgrywkowej kobiet lub mężczyzn,
  2. aktywnie uczestniczył w sędziowaniu zawodów szczebla centralnego przez co najmniej 10 lat, był zdyscyplinowanym i dyspozycyjnym sędzią oraz posiada uprawnienia do prowadzenia zawodów co najmniej najwyższej klasy rozgrywkowej kobiet oraz I ligi mężczyzn,
  3. aktywnie uczestniczył w sędziowaniu zawodów szczebla centralnego przez co najmniej 15 lat, był zdyscyplinowanym i dyspozycyjnym sędzią oraz posiada uprawnienia do prowadzenia zawodów I ligi kobiet oraz II ligi mężczyzn.

  

§ 7 

 1. Sędzia klasy I może uzyskać uprawnienia do prowadzenia zawodów szczebla centralnego, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada klasę I przed przystąpieniem do egzaminu dla kandydatów na sędziego szczebla centralnego,
  2. uczestniczył aktywnie w sędziowaniu meczów w najwyższej klasie rozgrywek w macierzystym WZPS,
  3. w roku przystąpienia do egzaminu dla kandydatów na sędziego szczebla centralnego nie przekroczył 32 roku życia,
  4. posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  5. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na sędziego szczebla centralnego.
 2. WS PZPS może dopuścić do egzaminu dla kandydatów na sędziego szczebla centralnego sędziego, który w roku przystąpienia do egzaminu dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego przekroczył 32 rok życia, jeżeli nie przekroczył on 40 roku życia i w okresie poprzednich pięciu lat był zawodnikiem lub trenerem zespołu grającego co najmniej w najwyższej klasie rozgrywkowej w województwie.
 3. W roku, w którym sędzia, z wyłączeniem sędziów kwalifikatorów, kończy 60 rok życia, traci uprawnienia do sędziowania zawodów szczebla centralnego z dniem 31 grudnia tego roku i zostaje wycofany z listy sędziów szczebla centralnego.
 4. W roku, w którym sędzia, z wyłączeniem sędziów kwalifikatorów szczebla centralnego, kończy 70 rok życia, traci z dniem 31 grudnia tego roku, uprawnienia do sędziowania zawodów piłki siatkowej w rozgrywkach organizowanych przez WZPS jako sędzia I, II i liniowy, chyba, że Zarząd WZPS, w którym sędzia sędziuje, postanowi inaczej.

  

§ 8 

 1. Sędziów kwalifikatorów szczebla centralnego powołuje Zarząd PZPS na wniosek WS PZPS spośród obecnych lub byłych sędziów szczebla centralnego, którzy w roku powołania ukończyli nie więcej niż 75 rok życia.
 2. Sędziowie kwalifikatorzy szczebla centralnego są sędziami szczebla centralnego.
 3. Sędzia kwalifikator szczebla centralnego:
  1. w czasie zawodów pełni funkcję sędziego głównego,
  2. ocenia pracę sędziów zgodnie z zasadami określonymi przez WS PZPS,
  3. po zakończeniu zawodów omawia z komisją sędziowską najważniejsze sytuacje meczowe i decyzje podjęte przez poszczególnych sędziów, wskazuje obszary wymagające doskonalenia przez sędziów, wskazuje ich mocne i słabe strony, odpowiada na pytania komisji sędziowskiej oraz udziela stosownych wyjaśnień.

  

§ 9 

 1. Sędzia szczebla centralnego może posiadać uprawnienia do sędziowania następujących klas rozgrywkowych:
  1. najwyższej klasy rozgrywkowej mężczyzn (grupa uprawnień A1),
  2. najwyższej klasy rozgrywkowej kobiet oraz I ligi mężczyzn (A2),
  3. I ligi kobiet (B),
  4. II ligi kobiet oraz II ligi mężczyzn (C).
 2. Uprawnienia do sędziowania zawodów szczebla centralnego są nadawane na każdy sezon rozgrywkowy przez WS PZPS.
 3. Sędzia posiadający uprawnienia do sędziowania zawodów określonych w punkcie 1. może być nominowany na zawody szczebla centralnego niższych klas rozgrywkowych.
 4. WS PZPS może odwołać sędziego z zawodów, na które był on nominowany.
 5. WS PZPS przed każdym sezonem rozgrywkowym ogłasza szczegółowe zasady weryfikacji uprawnień sędziowskich. W przypadku braku nowych zasad, obowiązują zasady z poprzedniego sezonu.

  

§ 10

 1. Sędzia ma prawo korzystać z urlopu sędziowskiego, tj. okresu nieprzerwanej niedyspozycyjności przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. Wskazanie w taki sposób swojej niedyspozycyjności jest równoznaczne ze skorzystaniem z urlopu sędziowskiego na ten okres.
 2. Jeden urlop sędziowski nie może trwać dłużej niż jeden rok, a w przypadku urlopu związanego z urodzeniem dziecka – nie dłużej niż dwa lata. Łączny czas trwania urlopów sędziowskich, nie licząc urlopów związanych z urodzeniem dzieci, nie może przekroczyć dwóch lat w ciągu dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej. Przypadki dłuższych urlopów każdorazowo rozpatrywać będzie indywidualnie WS PZPS.
 3. Dla sędziów będących jednocześnie członkami sztabu trenerskiego, sztabu medycznego bądź zawodnikami zespołów występujących w rozgrywkach szczebla centralnego, urlop nie może trwać dłużej niż trzy lata, a łączny czas trwania urlopów sędziowskich nie może przekroczyć czterech lat w ciągu dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej. Sędzia powracający do czynnego sędziowania po urlopie sędziowskim obejmującym dwa lub więcej sezonów, na kolejny sezon otrzymuje uprawnienia o jeden szczebel niższy niż posiadał po sezonie, po którym udał się na urlop, jednak nie niższe niż uprawnienia w grupie C.

 

§ 11

 1. Sędziowie klasy państwowej mogą być kierowani na kurs dla kandydatów na sędziów międzynarodowych (IRCC) organizowany przez CEV / FIVB.
 2. Wnioski do FIVB zgłasza Zarząd PZPS na podstawie propozycji WS PZPS.

 

§ 12 

 1. Zasłużonym dla rozwoju piłki siatkowej w Polsce sędziom i byłym sędziom może być nadana godność Sędziego Honorowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 2. Zasady i tryb przyznawania godności Sędziego Honorowego PZPS określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  

§ 13

Sędziowie PZPS są zobowiązani do:

 1. godnego reprezentowania PZPS i WZPS,
 2. stosowania się do ustaleń Wydziału Sędziowskiego PZPS i WZPS, w tym w zakresie:
  1. a) delegowania na zawody,
  2. b) prawidłowego rozliczania delegacji lub wynagrodzenia sędziowskiego,
  3. c) dyscypliny,
  4. d) szkolenia i zaliczenia obowiązkowego egzaminu,
 3. znajomości aktualnych przepisów gry w piłkę siatkową i dokumentów pokrewnych (tj. Księga Przypadków, Wytyczne i instrukcje sędziowania itp.) oraz prawidłowego ich stosowania podczas sędziowania zawodów siatkówki,
 4. posiadania aktualnie wymaganych dokumentów uprawniających do sędziowania zawodów piłki siatkowej,
 5. prowadzenia zawodów siatkówki szczebla centralnego, na które zostali wyznaczeni przez WS PZPS,
 6. przestrzegania etycznego sposobu bycia podczas trwania delegacji sędziowskiej,
 7. dbania o estetyczny wygląd,
 8. występowania podczas trwania delegacji sędziowskiej w stosownym stroju i sędziowania w obowiązującym stroju sędziowskim,
 9. uczestniczenia w corocznych szkoleniach centralnych organizowanych przez WS PZPS,
 10. zapoznawania się z informacjami zawartymi w komunikatach WS PZPS,
 11. w przypadku niemożności sędziowania zawodów zgodnie z nominacją WS PZPS niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie WS PZPS.
 12. udziału w wyborach Przewodniczących Wydziału Sędziowskiego PZPS i WZPS.

 

§ 14 

Sędziemu PZPS przysługuje prawo do:

 1. otrzymania ze strony organizatorów zawodów niezbędnej pomocy i ochrony osobistej przed zawodami, w czasie ich trwania oraz po zawodach,
 2. otrzymania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów delegacji na zawody zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. uzasadnionego zgłoszenia czasowej niedyspozycyjności do sędziowania zawodów szczebla centralnego,
 4. uczestnictwa w drugim terminie obowiązkowego egzaminu w uzasadnionym i usprawiedliwionym przypadku nieobecności w pierwszym terminie lub w przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie.

  

§ 15

Pozbawienie wydanych przez PZPS i WZPS licencji, klasy i uprawnień sędziego PZPS i WZPS następuje w przypadku:

 1. ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu,
 2. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 4. rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sędziego WZPS,
 5. nieotrzymania w ciągu roku od uzyskania licencji sędziego piłki siatkowej co najmniej klasy III.

 

§ 16

 1. Sędziowie naruszający obowiązujące regulaminy podlegają odpowiedzialności na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPS, regulaminach dyscyplinarnych organizatora rozgrywek zawodowych oraz regulaminach dyscyplinarnych WZPS.
 2. Kary nałożone na sędziego szczebla centralnego przez WZPS nie obowiązują na szczeblu centralnym.

 

§ 17

Prawo interpretacji oraz rozstrzyganie spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem przysługuje WS PZPS.

 

§ 18 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZPS.
 2. Równocześnie przestaje obowiązywać Regulamin Sędziego PZPS zatwierdzony uchwałą Zarządu PZPS nr 50/2021 z 5 maja 2021 r..

  

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Regulamin Sędziego Honorowego PZPS

 

Regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu PZPS nr 77/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku


Załącznik Nr 1 do Regulaminu Sędziego PZPS

 

REGULAMIN SĘDZIEGO HONOROWEGO PZPS

  

 1. Godność Sędziego Honorowego PZPS nadaje Zarząd PZPS w formie zatwierdzenia odpowiedniej uchwały WS PZPS.
 2. Sędzią Honorowym może zostać sędzia lub były sędzia PZPS w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju piłki siatkowej w Polsce.
 3. Godność Sędziego Honorowego PZPS nadaje się co do zasady sędziom kończącym czynne sędziowanie zawodów siatkówki szczebla centralnego lub kończącym aktywną działalność sędziowską.
 4. Kandydat do godności Sędziego Honorowego PZPS powinien spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać co najmniej 20-letni staż sędziowski w siatkówce oraz minimum klasę związkową,
  2. wyróżniać się aktywnością w działalności sędziowskiej WZPS i na szczeblu centralnym oraz w wypełnianiu obowiązków określonych w Regulaminie sędziego PZPS,
  3. uczestniczyć w działalności organizacyjnej związanej z rozwojem siatkówki w Polsce w okresie nie krótszym niż 10 lat,
  4. posiadać prawa publiczne oraz nieskazitelną opinię pod względem etycznym.
 5. W wyjątkowych przypadkach godność Sędziego Honorowego PZPS może być nadana pomimo niespełnienia wszystkich warunków podanych w punkcie 4 a) (na przykład w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia uniemożliwiającym osiągnięcie wymaganego stażu sędziowskiego, w razie wypadku losowego, konieczności przerwania aktywnej działalności sędziowskiej z uwagi na wiek, itp.).
 6. Sędzia Honorowy PZPS zachowuje dożywotnio posiadaną ostatnio klasę sędziowską.
 7. Nadawanie godności Sędziego Honorowego PZPS odbywa się co do zasady raz do roku. Wyróżnienia te publikuje się w komunikatach PZPS.
 8. Utrata godności Sędziego Honorowego PZPS następuje w razie utracenia przez sędziego praw publicznych lub postępowania nielicującego z godnością sędziego i działacza sportowego, względnie postępowania niezgodnego z zasadami etyki. Utratę godności Sędziego Honorowego PZPS orzeka Zarząd PZPS z inicjatywy własnej lub na wniosek WS PZPS.

 

 

 

Uchwała Zarządu PZPS nr 77/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku

Drukuj

Regulamin wydziału sędziowskiego PZPS

włącz .

§ 1

 1. Wydział Sędziowski (dalej Wydział) PZPS działa w strukturach Polskiego Związku Piłki Siatkowej (dalej PZPS) jako reprezentacja autonomicznego środowiska sędziowskiego, zgodnie ze statutem PZPS.
 2. Wydział zarządza działalnością sędziów piłki siatkowej PZPS w oparciu o niniejszy regulamin oraz Regulamin Sędziego PZPS.
 3. Niniejszy regulamin określa w szczególności sposób wyboru członków Wydziału, jego strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz kompetencje.

 

SPOSÓB WYBORU CZŁONKÓW WYDZIAŁU

 

§ 2

 1. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący, wybrany spośród sędziów szczebla centralnego PZPS na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym. Wyboru Przewodniczącego dokonują bezpośrednio w głosowaniu tajnym sędziowie szczebla centralnego. Nowowybrany Przewodniczący obejmuje swoją funkcję z dniem następującym pod dniu wyborów.
 2. Prawo wybieralności na funkcję Przewodniczącego mają sędziowie szczebla centralnego, którzy uzyskają pisemną rekomendację ustępującego Wydziału Sędziowskiego PZPS lub przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Jedno województwo może rekomendować jednego kandydata. Rekomendacja musi zostać dostarczona do Wydziału Sędziowskiego PZPS nie później niż na 30 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym.
 3. W przypadku gdy w wyborach na Przewodniczącego jest tylko jeden kandydat, uważa się go za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał większość bezwzględną oddanych głosów.
 4. Jeden sędzia może być wybierany na funkcję Przewodniczącego co najwyżej dwukrotnie pod rząd.
 5. Przewodniczący rekomenduje w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po swoim wyborze Zarządowi PZPS do zatwierdzenia od 7 do 10 sędziów jako członków Wydziału. Liczbę członków Wydziału określa Przewodniczący, przy czym dopuszcza się zmianę liczby członków Wydziału w trakcie kadencji – w granicach określonych w zdaniu pierwszym.
 6. Zarząd PZPS ma prawo odwołać Przewodniczącego w przypadku pozbawienia Przewodniczącego licencji sędziego piłki siatkowej.
 7. W przypadku odwołania albo rezygnacji Przewodniczącego przeprowadza się nowe wybory w terminie 60 dni, chyba, że do końca kadencji dotychczasowego Wydziału zostało mniej niż rok - wówczas Zastępca Przewodniczącego pełni funkcję Przewodniczącego.
 8. Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 sędziów szczebla centralnego Zarząd odwołuje Przewodniczącego.
 9. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego dotychczasowy Wydział pracuje pod kierownictwem Zastępcy Przewodniczącego do dnia wyboru nowego Przewodniczącego.
 10. Termin i miejsce odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego określa Wydział Sędziowski PZPS, ustalając regulamin obrad.
 11. Zarząd odwołuje członka Wydziału na wniosek Przewodniczącego lub w przypadku pozbawienia członka Wydziału licencji sędziego piłki siatkowej.
 12. W czasie trwania kadencji Przewodniczący ma prawo w wybranym czasie rekomendować Zarządowi do zatwierdzenia nowych członków Wydziału, z uwzględnieniem pkt. 4.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU

 

§ 3

 1. W ramach Wydziału działają:
  1. Prezydium Wydziału (dalej również Prezydium),
  2. Komisja obsady zawodów,
  3. Komisja szkolenia i przepisów gry,
  4. Komisja kwalifikacji,
  5. Komisja organizacyjna.
 2. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, w skład w/w jednostek organizacyjnych Wydziału mogą wchodzić zarówno Członkowie Wydziału, jak i inne osoby (wskazywane przez Wydział).

 

§ 4

Prezydium Wydziału stanowią:

 1. Przewodniczący,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. wszyscy przewodniczący komisji.

 

§ 5

 1. Przy Wydziale jako ciało opiniodawczo-doradcze działa Rada Wydziału, w skład której wchodzą członkowie Wydziału, aktywni sędziowie międzynarodowi oraz przewodniczący wojewódzkich wydziałów sędziowskich.
 2. Radą Wydziału kieruje Przewodniczący Wydziału.
 3. Zebrania Rady Wydziału odbywają się minimum raz do roku.
 4. Następujące sprawy obligatoryjnie poddawane są pod opinię Rady Wydziału:
  1. określanie liczby nowoprzyjmowanych sędziów szczebla centralnego,
  2. zmiana zasad rekrutacji na kurs dla kandydatów na szczebel centralny,
  3. zasady określania listy kandydatów na kandydatów na sędziów międzynarodowych,
  4. zasady weryfikacji uprawnień sędziowskich.

 

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

 

§ 6

Do zakresu działania Wydziału należy całokształt spraw sędziów PZPS, a w szczególności:

 1. ustalanie struktury Wydziału, w szczególności powoływanie przewodniczących (tylko spośród Członków Wydziału) i członków komisji.
 2. prowadzenie szkolenia sędziów szczebla centralnego,
 3. dokonywanie obsad sędziów na zawody szczebla centralnego oraz zawody międzynarodowe leżące w gestii WS PZPS,
 4. rozpatrywanie wniosków komisji,
 5. ustalanie oficjalnego tłumaczenia Przepisów Gry oraz ich oficjalnej interpretacji,
 6. kierowanie sędziów na kursy unifikacyjno-szkoleniowe dla kandydatów na sędziów międzynarodowych oraz dla sędziów międzynarodowych,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Prezydium,
 8. ocena pracy Prezydium i komisji,
 9. nadawanie uprawnień sędziom szczebla centralnego do prowadzenia poszczególnych rodzajów rozgrywek,
 10. przedkładanie do Zarządu PZPS wniosków o:
  1. zmiany w Regulaminie Sędziego PZPS oraz Regulaminie Wydziału Sędziowskiego PZPS,
  2. nadanie sędziom uprawnień do sędziowania zawodów szczebla centralnego,
  3. nadanie sędziom klasy związkowej oraz klasy państwowej,
  4. nadanie tytułu Sędziego Honorowego PZPS,
  5. przyznanie sędziom odznaczeń i wyróżnień PZPS,
  6. zmiany w wysokości wynagrodzeń sędziowskich,
  7. zatwierdzenie planu finansowego Wydziału,
  8. organizację międzynarodowych konferencji lub kursów dla kandydatów na sędziów międzynarodowych.
 11. wnioskowanie do Wydziału Dyscypliny PZPS lub WZPS o ukaranie sędziego.

 

§ 7

Do zakresu działania Przewodniczącego Wydziału należy:

 1. powoływanie – spośród Członków Wydziału – i odwoływanie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału,
 2. kierowanie pracami Wydziału, w tym zwoływanie posiedzeń Wydziału oraz Prezydium, a także określania funkcji Członków Wydziału w zakresie niezastrzeżonych dla innych organów,
 3. reprezentowanie Wydziału na zewnątrz,
 4. wnioskowanie do Zarządu PZPS w sprawach dotyczących składu Wydziału,
 5. podejmowanie decyzji wymagających doraźnego rozstrzygnięcia, po zasięgnięciu opinii członków Prezydium.

 

§ 8

Do zakresu działania Zastępcy Przewodniczącego należy:

 1. zastępowanie Przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności,
 2. wykonywanie innych zadań uzgodnionych z Przewodniczącym Wydziału.

§ 9

Do zakresu działania przewodniczącego każdej komisji należy:

 1. kierowanie pracami podległej mu komisji,
 2. uczestniczenie w pracach Prezydium Wydziału,
 3. przedstawianie Wydziałowi wniosków oraz sprawozdania z działalności podległej mu komisji.

 

§ 10

Do zadań komisji obsady zawodów należy:

 1. dokonywanie obsad sędziowskich na zawody szczebla centralnego,
 2. dokonywanie analizy uczestniczenia sędziów w zawodach szczebla centralnego,
 3. współpraca z wydziałem ds. rozgrywek PZPS,
 4. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 11

Do zadań komisji szkolenia i przepisów gry należy:

 1. opracowywanie programów szkoleniowych sędziów szczebla centralnego,
 2. prowadzenie zajęć na kursokonferencjach szkoleniowych sędziów szczebla centralnego,
 3. przeprowadzanie na szczeblu centralnym sprawdzianów ze znajomości przepisów gry,
 4. prowadzenie zajęć na kursach dla sędziów kandydatów na szczebel centralny,
 5. przygotowywanie projektów tłumaczenia Przepisów Gry oraz ich oficjalnej interpretacji,
 6. opracowywanie projektów wytycznych interpretacyjnych do stosowania w Polsce,
 7. opracowywanie materiałów szkoleniowych i testów egzaminacyjnych,
 8. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 12

Do zadań komisji kwalifikacji należy:

 1. dokonywanie obsad sędziów kwalifikatorów na zawody szczebla centralnego,
 2. opracowywanie list kwalifikacyjnych sędziów szczebla centralnego,
 3. współpraca z wydziałem ds. szkolenia PZPS,
 4. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 13

Do zadań komisji organizacyjnej należy:

 1. przygotowanie organizacyjne zebrań i szkoleń,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej działalności Wydziału,
 3. publikowanie Przepisów Gry, wytycznych oraz materiałów szkoleniowych,
 4. opracowywanie komunikatów z posiedzeń Wydziału,
 5. przygotowywanie wniosków o nadanie wyższych klas sędziowskich oraz tytułu Sędziego Honorowego PZPS,
 6. opracowywanie propozycji wysokości wynagrodzeń sędziowskich
 7. inne sprawy wskazane przez Wydział, niezastrzeżone dla pozostałych komisji.

 

§ 14

 1. Wydział zbiera się na posiedzenia co najmniej jeden raz na pół roku. W sytuacjach pilnych decyzje mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej. Decyzje te są następnie zatwierdzane na najbliższym zebraniu.
 2. Do wyłącznej kompetencji zebrań Wydziału należą sprawy zawarte w § 6 pkt 1) oraz od 5) do 10).
 3. W okresie pomiędzy zebraniami Wydziału decyzje dotyczące spraw sędziowskich podejmuje Prezydium, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Sprawy bieżące, leżące w gestii poszczególnych komisji, załatwiane są we własnym zakresie przez te komisje, zgodnie z ustalonym podziałem zagadnień problemowych.
 5. Decyzje Wydziału, Prezydium i komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

§ 15

Odwołania od decyzji Wydziału rozpatruje Zarząd PZPS.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 16

Wnioski Wydziału wychodzące poza zakres opisany w niniejszym Regulaminie wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zarząd PZPS.

 

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZPS, zastępując dotychczasowe uregulowania.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZPS nr 51/2021 z dnia 5 maja 2021 r.